Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs
Veidot jauniešu izpratni par videi draudzīgu rīcību un veicināt līdzdalību caur izglītojošu un praktisku zaļā kursa principu īstenošanu savos skolēnu mācību uzņēmumos.
Digitalizācijas atbalsts
Projekta mērķis ir veicināt digitālo transformāciju un inovācijas uzņēmumos un organizācijās, izmantojot jaunus digitālos risinājumus.
Atbalsta programma ZĪLE
Atbalsta programmas mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos.
Circular economy makerspace
Projekta mērķis ir izveidot Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu konsorciju, kas sadarbosies ekodizaina un materiālu otrreizējas izmantošanas jomā.
DARI un Radi draudzību
Projekta mērķis ir veicināt Ukrainas ģimeņu sadraudzību ar Latviešu ģimenēm Valmieras novadā, ar radošo darbnīcu palīdzību.
Dare To Grow
Projekta mērķis ir veidot saistošu un drošu vidi brīvprātīgo solidaritātes aktivitātēm, un veicināt brīvprātīgo jauniešu izaugsmi.
Teaming Up
Projekta mērķis ir vairot jaunatnes potenciālu, atbalstīt starptautisku jaunatnes biznesa komandu veidošanos un vairot jauniešu prasmes uzņēmējdarbībā.
Radi prieku
Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus koprades darbnīcas DARE kopienas veidošanā, sniedzot iespēju lietderīgi un interesanti pavadīt laiku.
Tehno prātnieks
Projekta mērķis ir veicināt jauniešos motivāciju izglītoties, sadarboties, iedvesmot, laužot stereotipus par konkrētām mācību un darba vides nozarēm.
Kopā darīt – kopā radīt
Projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt ģimeniskās vērtības, veicinot kvalitatīvu bērnu un vecāku kopā pavadīto.
The Makers – Future Creators
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt zināšanu nodošanu, pieredzes apmaiņu un iesaistīto partnerorganizāciju kapacitātēs veidošanu koprades darbnīcu darbā.
DROSMĪGO IDEJU ATBALSTA PROGRAMMA
Projekta mērķis ir veicināt Latvijas un Igaunijas talantu uzņēmējdarbības garu, izmantojot ilgtspējīgu, uz rezultātu orientētu pārrobežu sadarbības pieeju.
Scroll to Top