Privātuma politika

Lai realizētu biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) mērķus un uzdevumus, Aģentūra ikdienā organizē dažādas aktivitātes (tajā skaitā forumus, seminārus, tikšanās), kā arī iesaistās dažādu projektu realizācijā, ievērojot katras fiziskās personas individualitāti. Īstenojot savu darbību, Aģentūra apstrādā arī personu datus, piemēram:

 1. sniedzot konsultācijas, organizējot publiskus pasākumus ar dalībnieku reģistrāciju;
 2. e-pastos nosūtot informāciju par Aģentūras aktualitātēm (ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai).

Cienot katru fizisko personu, Aģentūra apņemas nodrošināt personu datu aizsardzību atbilstoši šai Privātuma atrunai.

Privātuma atrunas mērķis ir sniegt personām informāciju par Aģentūrā veikto personas datu apstrādi, tās mērķi, tiesisko pamatu, datu apjomu un aizsardzību, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), informēt personas par viņu tiesībām un pienākumiem.

Privātuma atruna attiecas uz personām, kuras datus Aģentūra apstrādā, t.sk. darbiniekiem, klientiem un viesiem. Privātuma atruna  ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā persona ir sniegusi personas datus: papīra formā vai elektroniski.

Pārzinis

Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”, reģ. Nr. 40008054745
Juridiskā adrese Purva iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201,
E-pasts: agentura@valmierasnovads.lv.

Personas datu apstrādes vieta

Personas datu apstrāde neatkarīgi no datu iegūšanas vietas un veida tiek veikta Aģentūrā.

Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai ievērojot normatīvajos aktos noteikto, Aģentūra spētu nodrošināt izvirzītos mērķus un uzdevumus, īstenotu sabiedrības un Aģentūras intereses.

Aģentūra veic personas datu apstrādi šādiem mērķiem:

 • personāla lietu kārtošanai;
 • grāmatvedības uzskaitei;
 • lietvedības dokumentu kārtošanai;
 • izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu uzskaitei;
 • projektu dokumentācijas kārtošanai;
 • darba drošības apmācību uzskaitei.

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

Aģentūra apstrādā personas datus:

 • lai izpildītu Aģentūras mērķus un uzdevumus;
 • Aģentūras organizēto pasākumu dalībnieku un personu, kuras saņēmušas Aģentūras konsultācijas, identificēšanai;
 • pakalpojumu sniegšanai un pasākumu organizēšanai atbilstoši mērķa auditorijai;
 • līguma izpildei vai pasākuma veikšanai pirms līguma noslēgšanas, piemēram, organizējot darbinieku atlasi, noslēdzot darba līgumu;
 • lai izpildītu uz Aģentūru attiecināmus juridiskus pienākumus, piem. veiktu nodokļu nomaksu;
 • sabiedrības informēšanas nolūkos veicot aktivitāšu fotografēšanu un/vai filmēšanu, informāciju izvietojot pasākuma norises vietās, afišās vai relīzēs;
 • gadījumos, kas nav paredzēti normatīvajos aktos, datu apstrāde var notikt tikai pamatojoties uz Personas piekrišanu, piemēram, lai saņemtu elektronisku e-pastu par Aģentūras aktualitātēm.

Personas datu iegūšana

Aģentūra personas datus iegūst:

 • no fiziskām personām, kuras vēršas aģentūrā, t.sk. ja persona ir devusi piekrišanu saņemt aktuālo informāciju no Aģentūras un ir pieteikusies Aģentūras mājaslapā developvalmiera.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi;
 • no trešajām personām, ja informācijas apmaiņa paredzēta normatīvajos aktos un nepieciešama, lai nodrošinātu Aģentūras noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.

Publiskie pasākumi

Aģentūras rīkotajos pasākumos var tikt veikta filmēšana un/vai fotografēšana ar mērķi informēt sabiedrību par aktualitātēm, vai pildot konkrētā pasākuma finansējuma līguma prasības un fotogrāfijas vai video ieraksti var tikt publicēti Aģentūras sociālo tīklu kontos vai citās publikācijās plašsaziņas līdzekļos. Šādā gadījumā pasākuma organizators par to informē pasākuma dalībniekus relīzēs, nolikumos, afišās, nosūta paziņojumu vai izvieto informāciju pasākuma norises vietā, vai informē mutiski pasākuma laikā.

Scroll to Top