Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade

Projekta nosaukums

Projekts “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade”

Projekta numurs

Nr. 8.2.3.0/22/A/004

Projekta programa

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskais atbalsta mērķis “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”.
2022. gada 26. oktobrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ekonomikas un kultūras augstskola” (EKA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstīja līgumu Nr. 8.2.3.0/22/A/004 par ESF projekta “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade” realizāciju.

Projekta īstenošanas periods

14 mēneši no 31.10.2022. līdz 31.12.2023.

Projekta vadošais partneris

Ekonomikas un kultūras augstskola

Projekta partneri

Ekonomikas un kultūras augstskola;
Latvijas Universitāte;
Transporta un sakaru institūts;
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
Vidzemes Augstskola;
Liepājas Universitāte;
Latvijas Digitālais akselerators;
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks;
Valmieras Attīstības aģentūra.

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums 1 682 157,84 EUR, no kura: – ESF finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 1 429 834,16 EUR; – valsts budžeta finansējums ir 15% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 252 323,68 EUR.

Projekta akronīms

AutoRade

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir ieviest digitalizācijas iniciatīvas, kas veicinās mūsdienīgos, inovatīvos risinājumos balstītu studiju procesu radošajās industrijās. Studiju kvalitātes pilnveidei tiks izstrādāti un ieviesti jauni, automatizēti IT risinājumi, kas pilnveidos augstskolu mācību kvalitāti, studējošo digitālās prasmes un stiprinās augstskolu digitālo kapacitāti, izstrādājot un ieviešot inovatīvus digitālus tehnoloģiskus risinājumus studiju procesā, mācību rezultātu analīzē un augstskolu darbībā, tai skaitā izstrādājot un ieviešot starpinstitūciju sadarbības un koplietošanas risinājumus radošajām nozarēm.

Projektā plānotās aktivitātes

– Studentu digitālo prasmju apguves satura, metožu un tehnoloģiju izstrāde, pielāgošana un ieviešana, pilnveidojot esošos un izstrādājot jaunus B un C kursus / moduļus septiņās radošajām nozarēm prioritārās tēmās automatizācijas rīku apgūšanai radošo industriju un mākslas studiju programmās Latvijas augstskolās;

– Laboratoriju izveide / pilnveidošana 7 prioritārajās tēmās, lai stiprinātu augstskolu digitālo kapacitāti un nodrošinātu studiju procesu sasaisti ar digitālajām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas radošajās nozarēs;

– 9 digitālo risinājumu un platformu izstrāde vai pilnveide augstskolu digitālās kapacitātes stiprināšanai un digitalizēto studiju kursu nodrošināšanai;

– Komunikācijas un publicitātes pasākumi par ieviestajām digitalizācijas iniciatīvām;

– Projekta vadība un īstenošana.

Sasniedzamie rezultāti

– Sešas Latvijas augstskolas saņems Eiropas Sociālā fonda atbalstu digitalizācijas iniciatīvu ieviešanai, lai veicinātu mūsdienīgu, inovatīvos tehnoloģiskos risinājumos balstītu studiju procesu;

– 7 prioritārajās tematiskās tiks izveidoti jauni kursi vai adaptēti esošie kursi, kas tiks integrēti studiju procesā augstskolās;

– Tiks izstrādāti 9 digitālie risinājumi un platformas izglītībai un partneru sadarbībai;

– Augstskolas iegūs jaunu mācību aprīkojumu.

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā

Unda Blaumane, Valmieras koprades darbnīcas DARE vadītāja
+ 371 28355828;
unda.blaumane@valmierasnovads.lv

SAISTĪTIE RAKSTI

Scroll to Top