Sīkdatņu politika

Sīkdatņu apstrāde

Aģentūras mājaslapas nodrošināšanai tiek vāktas sīkdatnes, par ko tiek norādīts uznirstošā paziņojumā.  

Kā Aģentūra apstrādā Personas datus

Aģentūra apstrādā personas datus papīra un/vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot audioierakstus, fotografējot un/vai filmējot.

Personas datu drošība

Aģentūra veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai personas dati, kas nonāk tās rīcībā, būtu drošībā un, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Personas datu apstrādi var veikt tikai pilnvaroti Aģentūras darbinieki.  

Personas datu glabāšana

Personas datus Aģentūra glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kādam dati ievākti. Personas datus, kas sniegti, pamatojoties uz piekrišanu, Aģentūra glabā līdz brīdim, kad sasniegts datu ievākšanas mērķis vai, kad persona atsauc savu piekrišanu. Taču atsaukums neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas līdz atsaukumam. Pēc piekrišanas atsaukuma Aģentūrai ir tiesības apstrādāt personas datus tikai tad, ja tai ir cits tiesiskais pamats.

Pēc tam, kad šie kritēriji nav piemērojami, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Personas tiesības

Jums ir tiesības:

  • tikt informētam par to, kādam mērķim Aģentūra apstrādā Jūsu datus;
  • pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus Aģentūra apstrādā;
  • saņemt datus, ko Jūs esat iesniedzis;  
  • papildināt, labot datus, ja tie ir nepilnīgi vai neprecīzi;
  • lūgt dzēst datus (“tikt aizmirstam”), ierobežot datu apstrādi, iebilst pret savu datu apstrādi, pārnest datus;
  • jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana;
  • sazināties ar Aģentūra un/vai uzraudzības iestādi par datu apstrādes problēmjautājumiem.

Aģentūra ikvienā gadījumā izvērtēs pieprasījumu un īstenos personas tiesības, sniedzot atbildi  normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Personas datu saņēmēji

Bez personas piekrišanas Aģentūra datus drīkst izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, piemēram, atbildot uz tiesībsargājošo iestāžu rakstveida pieprasījumiem, gadījumos, ja tas nepieciešams Aģentūras tiesību un interešu aizstāvībai.  

Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

Personas dati tiks glabāti un apstrādāti Eiropas Ekonomiskajā Zonā. Ja būs nepieciešams nodot Personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, Aģentūra to darīs tikai tad, ja tai būs tiesības to darīt, nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Aģentūras kontaktinformācija 

Ja Jums ir pamatotas bažas par to, kā Aģentūra apstrādā Jūsu personas datus, vēlaties iesniegt priekšlikumus vai vēlaties saņemt atbildi no Aģentūras par sev interesējošu jautājumu datu aizsardzības jomā, lūdzu sazinieties ar Aģentūru rakstot uz Purva iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai uz e-pastu agentura@valmierasnovads.lv.

Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija 

Ja saņemtā atbilde Jūs neapmierina jeb neesiet apmierināts ar to, kā Aģentūra izskata Jūsu iesniegumu/pieprasījumu/sūdzību, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv.

Scroll to Top