Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem

Projekta programma

Valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”

Projekta numurs

1-08/43/2019

Projekta budžets

Kopējais budžets ir 11 039,00 EUR, tai skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 9935,0 EUR.

Valmieras Attīstības aģentūras budžets ir 11 039,00 EUR, tai skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 9935,0 EUR.

Ieviešanas periods

12.09.2019. – 30.12.2019.

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta mērķis bija izglītot jauniešus par sabiedrības ilgtspējas problēmām, kas izraisa dabas resursu noplicināšanos, klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, un iespējām pašiem tās risināt ar radošu un lokālu, aprites ekonomiku veicinošu pieeju, veidojot nākotnes karjeru, kā arī ar ilgtspējīgiem ieradumiem ikdienas gaitās.

Izaicinājumi, ko projekts risina

 • Nepietiekošā informācija par Ekoskolu vides izglītības programmu un nepieciešamība celt programmas īstenošanas kapacitātei.
 • Teritoriju administratīvās pārvaldes nepietiekoša izpratne par ilgtspējīgu vides pārvaldību.
 • Jauniešu ar īpašām vajadzībām integrēšana pārējo jauniešu vidū, iekļaujošas sabiedrības veidošana.
 • Nepieciešamība atjaunot vides monitoringa programmas īstenošanu un to papildināts ar vietējās vides pārvaldības nodrošināšanai aktuāliem monitoringa indikatoriem.
 • Valmieras neformālās ekopadomes stiprināšana.

Projekta aktivitātes un rezultāti

 • Projekta uzsākšanas sanāksme un Spēles “Eco-Buddy” vadības apmācības projektā iesaistīto skolu pedagogiem. Aktivitātē iesaistījās 10 pedagogi no Valmieras, Limbažu novada un Cēsu novada.
 • Projekta uzsākšanas interaktīvs ievadseminārs skolās.
 • Spēles “Eco-Buddy” izspēle dalībskolās, padziļināti mācoties par vides un dabas resursu atbildīgu izmantošanu, indivīda un sabiedrības kopumā iespējām risināt problēmas un pārvaldīt resursus ilgtspējīgi un pārrunājot atziņu pielietojamību nākotnes profesionālajā dzīvē. Spēli projekta ietvaros izspēlēja 650 skolēni.
 • Klimata pārmaiņu diena: Radi tehnoloģijas pats! 42 jaunieši tika izglītoti par indivīda iespējām un nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā, pārrunājot iespējamos klimata pārmaiņas mazinošos profesionālās darbības virzienus un nākotnes karjeru. Vienlaikus ekskursijas ietvaros tika gūts ieskats permakultūras kā bioloģisko daudzveidību veicinošas saimniekošanas metodes priekšrocībās.
 • Bioloģiskās daudzveidības diena: Pārvaldi gudri! 52 jaunieši no projekta dalībskolām, iesaistoties nodarbībā, ekskursijā un lomu spēlē, tika izglītoti par bioloģiskās daudzveidības nozīmi un šī brīža problemātiku caur ekosistēmu pakalpojumu prizmu.
 • Sabiedriskā monitoringa diena: Veic izpēti! 41 jaunietis tika izglītots par sabiedrisko vides monitoringu kā instrumentu atbildīgai vides un dabas resursu izmantošanai. Notika arī diskusija par sabiedriskā monitoringa nozīmi, pētāmajām jomām, vēlamajiem indikatoriem sabiedriskā monitoringa veikšanai, rosinot vietējo pētījumu veikšanu, to popularizēšanu sociālajos tīklos.
 • Projekta noslēguma konference: Dalies ar uzzināto! Noslēguma konferences laikā 69 jaunieši no Valmieras, Cēsu un Limbažu skolām iepazinās ar Valmieras Attīstības aģentūru, Valmieras biznesa inkubator un uzņēmumu “Valmiermuižas alus darītava”. Pielietojot projektā gūtās zināšanas par vides ilgtspējas tēmām, jaunieši grupās prezentēja gan atziņas par uzņēmumu praktisko ieguldījumu vides un sabiedrības ilgtspējas veicināšanā, gan atziņas, kādam jābūt ilgtspējīgam nākotnes profesionālim.
 • Novērtējuma ziņojumu sagatavošana. Balstoties uz jauniešu atziņām, ziņojumiem par projekta norisi, kā arī piedaloties projekta aktivitātēs, tiks radīti četri ziņojumi par (1) Ģīmes dabas takas un Gaujas krastu Valmierā ekosistēmu pakalpojumiem, par (2) jauniešu veikta sabiedriskā monitoringa metodiku, par (3) projekta laikā jauniešu gūtajām atziņām saistībā ar ilgtspējīgu dzīvesveidu šobrīd, ilgtspējīgu profesionālo darbību nākotnē, ilgtspējīgām biznesa idejām, kā arī par (4) jauniešu atziņām par ilgtspējīgu pilsētplānošanu un teritorijas plānošanu.

Valmieras Attīstības aģentūras loma projektā

Valmieras Attīstības aģentūra bija vienīgais un galvenais projekta partneris un īstenotājs, nodrošinot visu aktivitāšu ieviešanu un rezultātu sasniegšanu. Projekts tika īstenots ciešā sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību.

Kontaktpersona

Ilze Eglāja
+ 371 26180733, ilze.eglaja@valmiera.lv

Scroll to Top