Uzņēmējiem būs pieejams atbalsts COVID-19 radīto seku mazināšanai

17. martā Ministru kabinets (MK) nolēma, ka COVID-19 radīto seku mazināšanai sociālajā un uzņēmējdarbības jomā nepieciešama rīcība vairākos virzienos. Uzņēmējiem būs pieejams atbalsts gan darbaspēka un nodokļu risinājumu, gan finanšu instrumentu veidā.

DARBA NESPĒJAS LAPAS 

Labklājības ministrija gatavo priekšlikumus, kā COVID-19 pandēmijas laikā solidārā veidā sniegt terminētu valsts atbalstu darba devējiem darba nespējas lapu apmaksai, to veicot no speciālā budžeta līdzekļiem. 

DARBINIEKU DĪKSTĀVE 

Valdība rosina atbalstīt uzņēmumus to dīkstāves periodā, ja šāda dīkstāve būs tiešā cēloņsakarībā ar MK noteiktiem pasākumiem, kas saistīti ar COVID-19 seku novēršanu. Paredzams, ka šādā situācijā darba devējam varētu kompensēt daļu no viņa izdevumiem, kas saistīti ar atlīdzības izmaksu darbiniekiem dīkstāves laikā. Detalizētus ieviešanas nosacījumus un atlīdzināmos apmērus izstrādās Ministru prezidenta uzdevumā izveidota vadības grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam finanšu ministra Jāņa Reira vadībā. 

NODOKĻU NOMAKSAS RISINĀJUMI

Papildus esošajiem risinājumiem valdība noteiks iespēju nokavēto nodokļu maksājumu samaksu nodokļu maksātājiem MK noteiktajās nozarēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trīs gadiem finansiālo grūtību pārvarēšanai, ja termiņa nokavējums radies Covid-19 ietekmes rezultātā. Šāds regulējums vēl jāiestrādā normatīvajā regulējumā un jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju. Tas tiks attiecināts ne tikai uz nodokļu maksātājiem, kuriem radušās (radīsies) grūtības ar aktuālo nodokļu maksājumu samaksu, bet arī uz nodokļu maksātājiem, kuriem jau šobrīd ir piešķirts kāds no nodokļu samaksas termiņa pagarinājumiem saskaņā ar likumu par nodokļiem un nodevām un tiem radušās grūtības ar attiecīgo maksājumu segšanu.

Lai pārkvalificētos jaunajam nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, nodokļu maksātājam ir jāatbilst nosacījumam – nodokļu maksātājs veic aktīvu sadarbību ar nodokļu administrāciju, kā arī jābūt iesniegtam motivētam iesniegumam ar lūgumu piešķirt atlikušajam (nesamaksātajam) nokavētajam nodokļu maksājumam jauno nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu. Piešķirot minēto nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavējuma nauda par visu nokavējuma periodu nodokļu maksātāja nokavētajiem nodokļu maksājumiem netiks aprēķināta.

PVN ĀTRĀKA ATMAKSA

Valdība arī nolēma veicināt naudas līdzekļu atgriešanu uzņēmējiem, nosakot, ka Valsts ieņēmumu dienests, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, atmaksā apstiprināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu visiem nodokļu maksātajiem 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa, tās neuzkrājot līdz taksācijas gada beigām, nosakot, ka tas stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.  Attiecīgi plānots atgriezt arī to apstiprināto PVN summu, kura šobrīd tiek uzkrāta līdz 2020. gada beigām, saskaņā jau ar iesniegtajām PVN deklarācijām par 2020. gada janvāri un februāri. Norma par PVN ātrāku pārmaksu var tikt pārskatīta ar 2021. gadu, ja tiek konstatēti pamatoti iemesli.

IIN AVANSA MAKSĀJUMI 

Ņemot vērā ārkārtas situāciju Latvijā un citur pasaulē un tās rezultātā radīto ekonomiskās aktivitātes kritumu, veicot grozījumus normatīvajā regulējumā, paredzēts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji, kas veic saimniecisko darbību, 2020. gadā var neveikt IIN avansa maksājumus (par to neveikšanu netiks rēķināta nokavējuma nauda).  

Kā papildu piesardzības pasākumu paredzēts nodrošināt iespēju visiem uzņēmumiem pagarināt gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņu vismaz līdz 31. jūlijam.

Par konkrētām problēmām, kas radušās ar nodokļu nomaksu saistībā ar COVID-19 krīzes situāciju, uzņēmējiem ir nekavējoties jāsazinās ar Valsts ieņēmumu dienestu, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI FINANŠU INTRUMENTU VEIDĀ

MK arī paredzēja COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem atbalsta instrumentus – kredītu garantijas, kā arī aizdevumus krīzes risinājumam, ko nodrošinās valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM. Programmas vēl nepieciešams saskaņot ar Eiropas Komisiju.

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie detalizētu nosacījumu izstrādes un apstiprināšanas, kā arī nepieciešamības gadījumā valdība ir apstiprinājusi gatavību strādāt pie vēl citiem atbalsta mehānismiem. Turpināsim sekot līdzi un informēt par visām aktualitātēm. 

Ja uzņēmējiem rodas kādi jautājumi saistībā ar šo atbalsta pasākumu īstenošanu, aicinām rakstīt Valmieras Attīstības aģentūrai uz e-pasta adresi baiba.zvejniece@valmiera.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru 26805200 un iespēju robežās palīdzēsim noskaidrot informāciju un konsultēt. 

Infografikas:

 

[su_custom_gallery source=”media: 15796,15797,15798,15799″ limit=”59″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”always”]

Avots: LR Finanšu ministrija

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top