Valmieras Attīstības aģentūra – izprast un atbalstīt uzņēmējus

 

Jau divus gadus darbojas biedrība „Valmieras Attīstības aģentūra”, kuras mērķis ir attīstīt pilsētas uzņēmējdarbības vidi, nodrošināt atbalsta pasākumus uzņēmumiem, sekmēt uzņēmumu sadarbību ar izglītības iestādēm, piesaistīt Valmierai jaunus darba devējus, kā arī stiprināt pašvaldības un uzņēmēju dialogu. Lai uzzinātu, kā veicies ar šo mērķu īstenošanu, tikāmies ar biedrības valdes priekšsēdētāju ILZI EGLĀJU.

Ar Ventspils pieredzi Valmierā

Ilze Eglāja ir valcēniete, taču vairākus gadus viņa vadījusi Valmieras biznesa inkubatoru un pēc tam sešus gadus dzīvojusi Ventspilī, kur sākotnēji kopā ar vīru strādājusi Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, bet vēlāk vadījusi privātu ražošanas uzņēmumu. Ventspilī Ilze Eglāja guvusi nozīmīgu pieredzi, kā sadarbībā ar pašvaldību attīstīt pilsētā uzņēmējdarbības vidi un kā pašvaldības sniegtu atbalstu uztver un novērtē uzņēmējs.

„Pirms gandrīz trīs gadiem Valmieras pilsētas pašvaldība uzaicināja mani kā eksperti veikt neatkarīgu novērtējumu un sniegt savu redzējumu par Valmieras pilsētas attīstību un iespējām stiprināt uzņēmējdarbību un uzņēmumu sadarbību ar pašvaldību un izglītības iestādēm. Starp daudziem citiem viens no mana pētījuma secinājumiem bija, ka ir nepieciešams turpināt mērķtiecīgu un pastāvīgu pašvaldības komunikāciju ar uzņēmējiem, lai izzinātu viņu vajadzības. Pēc pētījuma prezentācijas pašvaldībā saņēmu piedāvājumu īstenot savus ieteikumus un redzējumu praksē, kā rezultātā 2016. gada rudenī tika izveidota Valmieras Attīstības aģentūra. Es pieņēmu izaicinājumu, kas nebija viegls lēmums, jo ģimenei nācās pārcelties uz Valmieru, lai gan vīrs turpina darbu Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā,” atklāja Ilze Eglāja.

 

Mērķis – kļūt patstāvīgiem

„Valmieras Attīstības aģentūra ir Valmieras pilsētas pašvaldības dibināta biedrība. Tā lielā mērā darbojas pašvaldības uzdevumā, ik gadu saskaņojot darbības un attīstības plānus un regulāri sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem. Biedrības juridiskais statuss ļauj pilnvērtīgāk izmantot visus pieejamos līdzekļus un fondus, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem. Pašlaik biedrības darbu lielākoties finansē pašvaldība un piesaistītais Eiropas Savienības fondu finansējums, taču jau no sākuma esam izvirzījuši uzdevumu kļūt finansiāli neatkarīgiem. Ceram to pilnībā vai lielākoties sasniegt turpmāko 5 līdz 7 gadu laikā, tādēļ meklējam dažādus biznesa modeļus, sniedzam pakalpojumus un nodrošinām konsultācijas, kas ļauj gūt ieņēmumus,” skaidroja Valmieras Attīstības aģentūras vadītāja.

 

Galvenais uzdevums – atbalsts uzņēmējiem

Valmieras Attīstības aģentūras galvenais uzdevums ir uzņēmējdarbības vides attīstīšana. „Mūsu darbība ietver dialoga uzturēšanu ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības vides un nozaru analīzi, apskatu veidošanu par katru nozari, lai sekotu līdzi attīstībai un zinātu, kā jūtas Valmieras un apkārtējo novadu uzņēmēji un kādas ir viņu vajadzības. Pārskatus veidojam, izmantojot „Lursoft” datus un veicot uzņēmēju aptaujas. Viens no veidiem, kā „mērām uzņēmējdarbības vides temperatūru”, ir pasākums „Pēcpusdiena ar mēru”, kurā uzņēmēji aci pret aci tiekas ar Valmieras un apkārtējo novadu pašvaldību vadītājiem, lai uzzinātu aktualitātes un uzdotu viņus interesējošos jautājumus. Tāpat Valmieras Attīstības aģentūras darbinieki kopā ar Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvjiem regulāri viesojas pie uzņēmējiem.  Kopā ar pašvaldību cenšamies attiecīgi reaģēt uz uzņēmēju vajadzībām un sniegt atbalstu, cik tas ir mūsu spēkos un iespējās,” pastāstīja Ilze Eglāja.

Daudzas no Valmieras Attīstības aģentūras īstenotajām idejām, piemēram, „Pēcpusdiena ar mēru”, pieejamo fondu un finansējuma apkopojumi, aktuālo iepirkumu apkopošana vai regulāru uzņēmējdarbības aktualitāšu izsūtne ir arī pašu uzņēmēju rosinātas. Tāpat, reaģējot uz uzņēmēju pieprasījumu, aģentūra Valmierā rīko pasākumus speciālistiem, jo ne vienmēr semināru un konferenču apmeklēšana Rīgā ir ērta un pieejama.

Aizvadītajā vasarā Valmieras Attīstības aģentūra iesaistījās Valmierā notikušajā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma organizēšanā. Jau trešo gadu Mākslas dienu ietvaros aģentūra organizēs konferenci „Māksla būt uzņēmējam”. Tiek arī organizētas uzņēmēju tikšanās ar zinātniekiem un pētniekiem, lai veicinātu inovāciju ieviešanu uzņēmumos. „Pastāv mīti, ka inovāciju ieviešana ir ļoti dārga, bet ne vienmēr tas tā ir. Tādēļ mēģinām savest kopā zinātniekus ar uzņēmējiem, rīkojot tikšanās Valmierā un arī organizējot braucienus uz pētniecības institūtiem un augstskolām,” skaidroja Valmieras Attīstības aģentūras vadītāja, piebilstot, ka uzņēmējiem piedāvātie pasākumi lielākoties ir bezmaksas.

Reaģējot uz uzņēmēju pieprasījumu, tika izveidota atbalsta programma „Zīle” ar mērķi veicināt jaunu produktu un inovāciju ieviešanu uzņēmumos, stiprināt esošos uzņēmumus un sekmēt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos Valmierā un apkārtējos trīs novados. Lielāko daļu finansējuma šai programmai turpmākajiem trim gadiem piešķīrusi Eiropas Komisija, bet atlikušo summu atvēlējušas Valmieras un kaimiņu novadu pašvaldības. „Esam centušies programmu radīt tik vienkāršu, lai būtu pēc iespējas mazāk formalitāšu un atskaišu, ko uzņēmēji ir atzinīgi novērtējuši. Programmai ir lieliski panākumi.  Ar tās atbalstu ir dibināts jauns SIA, uzņēmumos izveidotas vairākas jaunas darbavietas, uzņēmējiem bijusi iespēja realizēt eksperimentus ražošanas procesā, attīstīt savu darbību un radīt jaunus produktus un prototipus,” ar gandarījumu secināja Ilze Eglāja.

Par nozīmīgu uzņēmējdarbības vides informācijas resursu veidojas gan Valmieras Attīstības aģentūras mājaslapa developvalmiera.lv, gan jaunumu izsūtne. Šāda vienota industrijas informācijas bāze ir aģentūras un uzņēmēju iniciatīva. Nozaru analīze sniedz priekšstatu par Valmieras un apkārtnes uzņēmējdarbības vidi, mājaslapā pieejama informācija par pieejamajiem fondiem un atbalsta programmām, regulāri tiek apkopti uzņēmējiem potenciāli interesējošie iepirkumi, pasākumi, aktualitātes.

Valmieras Attīstības aģentūras vadītāja arī uzsvēra, ka aģentūras darbība aptver ne tikai Valmieru, bet bieži arī apkārtējos novadus, jo uzņēmējdarbībā ģeogrāfiskās un administratīvās robežas nepastāv. Tieši tādēļ, piemēram, atbalsta programma “Zīle” vai pasākumi “Pēcpusdiena ar mēru” veidoti kā četru pašvaldību kopprojekti.

 

Nākotnes ieceres

2019.gadā turpināsies Valmieras Attīstības aģentūras ciešā sadarbība ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Tiks izveidots Radošo industriju centrs. Šai iecerei izdevies piesaistīt finansējumu no Eiropas Komisijas. Plānots, ka projekta ietvaros Valmierā no 2020. gada tiks atvērta koprades telpa ar mērķi veidot sadarbību starp dažādu industriju profesionāļiem un veicināt jaunu produktu, pakalpojumu, inovāciju un uzņēmumu radīšanu Valmierā.

Sadarbībā ar pilsētas pašvaldību notiks darbs pie viedas Valmieras stratēģijas izstrādes. Šim mērķim piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums. Viedas Valmieras stratēģijas dokuments kalpos kā pamats turpmākai pilsētas attīstībai, identificējot galvenos viedas pilsētas infrastruktūras un citus projektus tādās jomās kā vieda pārvalde, vieda ekonomika, vieda mobilitāte, vieda vide, viedi iedzīvotāji un vieda pilsētvide.

Valmieras Attīstības aģentūra daudz strādās pie investīciju piesaistes kapacitātes celšanas; tiks veidoti mārketinga materiāli, instrumenti un pieejas gan ārvalstu, gan vietējo investīciju piesaistei. Šim nolūkam jau tapuši informatīvie materiāli angļu un krievu valodās. Sadarbībā ar „Financial Times” aģentūras mājaslapā tiks integrēts modulis, kurā būs apkopota informācija par pilsētā un apkārtnē investīcijām pieejamām teritorijām un ēkām. Informācija būs pieejama „Financial Times” datu bāzes klientiem visā pasaulē. Pēc gada Valmieras Attīstības aģentūra novērtēs šī pilotprojekta rezultātus, izvērtējot, vai risinājums palīdzējis uzsākt komunikāciju ar potenciāliem investoriem.

Aģentūras darbībā plānots arī attīstīt „sharing economy” jeb „dalīšanās ekonomikas” virzienu. Aģentūra jau pašlaik apkopo informāciju par Valmieras un apkārtnes uzņēmumu un publiskā sektora materiāli tehnisko bāzi, lai noskaidrotu, kādi resursi un par kādiem nosacījumiem varētu kļūt pieejami koplietošanai uzņēmējiem. Tādējādi uzņēmumi varētu optimizēt izmaksas un izvairīties no dārgu iekārtu iegādes, ja tuvējā apkārtnē jau tādas ir pieejamas un tās ir iespējams nomāt. Turklāt tas veicinātu uzņēmēju savstarpējo sadarbību un sadarbību ar publisko sektoru, tostarp izglītības iestādēm.

Svarīgs darbības virziens ir saiknes veidošana starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm. Sadarbībā ar Valmieras pašvaldību ir tapusi karjeras attīstības atbalsta stratēģija. Dokumenta rīcības plāns paredz dažādas aktivitātes valmieriešiem gandrīz visās vecuma grupās, lai palīdzētu ikvienam izvēlēties, veidot un attīstīt veiksmīgu karjeru. Ilze Eglāja atzīst, ka darba šajā jomā vēl ir ļoti daudz un 2019. gadā, pateicoties piesaistītam finansējumam, ir rasta iespēja organizēt vairākus pasākumus. Viena no iecerēm ir rīkot hakatonus, kuros uzņēmēji tiks aicināti dot uzdevumus augstskolas studentiem un tehnikuma audzēkņiem risināt dažādas reālas problēmsituācijas. Tādējādi jauniešiem būs iespēja iepazīties ar uzņēmumiem un, iespējams, nākotnē kļūt par to darbiniekiem. Tiek arī apspriestas ieceres par stipendiju programmu izveidi, un plānots pilnveidot vasaras nodarbinātības programmu, lai pēc iespējas vairāk skolēniem rastu iespēju izmēģināt darbu un profesiju, kas viņiem patiešām interesē kā nākotnes karjeras iespēja.

Avots: Valmieras Ziņas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top