AktualitātesAktualitātes-topIndustriālais parksNextGen

Izstrādāta Valmieras industriālo teritoriju attīstības koncepcija

Valmierā, vairāk kā gadu kopā strādājot partneriem no publiskā, privātā, nevalstisko organizāciju un izglītības sektora, izstrādāta Valmieras industriālo teritoriju attīstības koncepcija. Dokuments paredz ārvalstu un nacionālo investīciju piesaistes prioritāros virzienus un aspektus, kas pilsētā realizējami nākamajos 20 gados. Dokumentu sadarbībā ar konsultantiem izstrādājusi Valmieras Attīstības aģentūra projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas”.

Valmiera – Eiropas nākotnes pilsēta
Valmiera ir industriju un ražošanas pilsēta ar spēcīgām tradīcijām, dinamisku biznesa vidi un aktīviem uzņēmējiem. Saražotās produkcijas uz vienu iedzīvotāju apjomā Valmiera ir līdere valstī, divas reizes pārsniedzot vidējo rādītāju Latvijā. Valmiera ir augoša, uz attīstību vērsta pilsēta – zināšanu, talantu un biznesa centrs.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks saka: “Valmieras mērķis ir piesaistīt pilsētai talantus. Es uzskatu, ka ārējo tiešo investīciju piesaiste palīdzēs to sasniegt. Spēcīgi uzņēmumi, labvēlīga uzņēmējdarbības vide, konsekventa atbalsta sistēma un cieša sadarbība starp uzņēmējiem, izglītības iestādēm un pašvaldību palīdzēs mums sasniegt mērķi. Mēs turpināsim ieguldīt resursus cilvēkos, infrastruktūrā jaunās teritorijās, veselības aprūpē, sportā, kultūrā un dzīves kvalitātē. Turpināsim piedāvāt lielisku atbalsta sistēmu, ļaujot uzņēmējiem un investoriem Valmierā justies gaidītiem.”

Valmiera ir ārvalstu tiešo investīciju veiksmes stāsts. 2018./2019. gadā Financial Times reitingā Valmiera bija trešā labākā Eiropas mikropilsēta ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijā. 2020./2021.gadā šajā pašā reitingā Valmiera ieņem ceturto vietu.

Pilsēta lepojas ar 44 ārvalstu tiešo investīciju uzņēmumiem, kas kopā veido 10% no pilsētas kopējā darbaspēka un 26% no kopējā pilsētas uzņēmumu apgrozījuma. Valmiera ir piesaistījusi ārvalstu investīcijas no Vācijas, ASV, Itālijas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas, Igaunijas, Somijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Dānijas, Kipras, Beļģijas un Indijas. Veiksmīgi apvienojot pilsētas uzņēmējdarbības garu un inovatīvo valmieriešu talantus, Valmierā tiek realizētas lieliskas idejas. Likumsakarīgi, ka tieši Valmierā izauguši vairāki izcili Latvijas un Eiropas līmeņa uzņēmumi.

Valmieras industriālajās teritorijās ir pieejama un šobrīd tiek papildus izbūvēta augstākā līmeņa infrastruktūra. Investoriem pieejami elektrības tīkli, optiskie tīkli, ceļi, gāzesvads, apgaismojuma tīkls, dzelzceļa savienojums, ūdens un kanalizācijas sistēmas. Investori var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 25% līdz 90% apmērā.

Pilsētā uzņēmējdarbības vides attīstību veicina Valmieras Attīstības aģentūra, Valmieras pilsētas pašvaldība un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes nodaļa. Darbojas vairāki spēcīgi uzņēmēju klubi. Valmierā atrodas arī Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs, Vidzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs un Valmieras biznesa inkubators.

Valmiera ir starptautiskā UNESCO Izglītības pilsētu sadarbības tīkla (UNESCO Global Network of Learning Cities) dalībniece. Visaptveroša izglītības sistēma ir Valmieras inovāciju un uzņēmējdarbības pamatā. Darbaspēka sagatavošanā nozīmīgākie izglītības sektora dalībnieki ir Vidzemes Augstskola, Valmieras tehnikums un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola. Nozīmīga loma ir mūžizglītībai un pieaugušo izglītībai.

Valmieras industriālo teritoriju attīstības koncepcija
Industriālo teritoriju attīstības koncepcijas uzdevumi bija:

  • identificēt faktorus, kurus investori apsver, izvēloties noteiktu mērķa valsti par savu investīciju vietu,
  • identificēt nākotnē attīstāmās industriālās teritorijas Valmieras pilsētā,
  • identificēt nozares, kuras īpaši attīstīt industriālajās teritorijās,
  • identificēt izglītības programmas, kas attīstāmas investīciju piesaistes noteiktās nozarēs kontekstā,
  • identificēt Valmieras priekšrocības un trūkumus, veicot citu Latvijas un ārvalstu industriālo parku analīzi, kā arī dažādu pieejamo resursu analīzi,
  • piedāvāt nākotnē attīstāmo un apsaimniekojamo industriālo teritoriju pārvaldības modeli un pārvaldītāja sniegtos pakalpojumus investoriem,
  • identificēt partnerus un citas iesaistītās puses,
  • sagatavot investīciju piesaistes rīcības plānu, finanšu plānu un pamatnostādnes mārketinga stratēģijai.

Investoru izvēli nosakošie faktori
Veicot pētījumu, tika konstatēts, ka investoru izvēli galvenokārt nosaka trīs faktoru grupas. Pirmā faktoru grupa saistīta ar ekonomiskajiem faktoriem jeb galvenajiem ekonomiskajiem kritērijiem pēc investora motīviem. Lielākoties investoriem investīciju vieta interesē kā noieta tirgus (vietējā tirgus lielums, produkcijas piegādes iespējas uz lieliem tirgiem), kā pieejami resursi (darbaspēka un kvalificēta darbaspēka pieejamība, izejmateriālu pieejamība, infrastruktūras esamība – izbūvēta teritorija, ceļi, pieslēgumi, ēkas un telpas) vai kā izmaksu samazināšanas un izmaksu efektivitātes iespēja (mazākas darbaspēka un kvalificēta darbaspēka izmaksas, lētāki izejmateriāli vai energoresursi, lētāka infrastruktūra).

Otrā faktoru grupa ir ārvalstu tiešo investīciju politika un vide, proti, ekonomiskā, politiskā un sociālā drošība un stabilitāte, ienākšanas noteikumi, tirgus funkcionēšanas struktūra un politika, attieksme pret ārvalstu investoriem, starptautisko līgumu slēgšana, finanšu nosacījumi, nodokļu politika.

Trešā faktoru grupa ir uzņēmējdarbības veicināšana un pieejamais atbalsts investoriem, proti, dažādi investīciju veicināšanas pakalpojumi, investīciju stimuli jeb granti, nodokļu atvieglojumi un SEZ esamība, sociālās ērtības un dzīves kvalitāte un biznesa atbalsta pakalpojumi.

Nākotnē attīstāmās industriālās teritorijas
Kopumā industriālo teritoriju attīstīšanai Valmierā tika identificētas teritorijas aptuveni 120 hektāru platībā, kartē veidojot trīs industriālo teritoriju klasterus: Rūpniecības un eksporta parku (bijušo gaļas kombināta teritoriju), Valmieras industriālo parku (no valsts atgūtā teritorija pilsētas dienvidos), kā arī industriālās teritorijas pie Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora ēkas. Rūpniecības un eksporta parkā šobrīd uzsākti plaši būvdarbi teritorijas sakārtošanai 17 hektāru platībā. Teritorijā esošajās ēkās šobrīd jau pieejama platība 42000 m2 apmērā. Pirmā jaunā ražošanas ēka 4000 m2 apmērā Rūpniecības un eksporta parkā investoriem būs pieejama 2022. gadā.

Industriālajās teritorijās attīstāmās nozares
Pētījuma ietvaros tika veikta plaša nozaru analīze. Kā industriālajās teritorijās attīstāmās nozares tika identificētas šādas: stikla šķiedras produktu un būvmateriālu ražošana, koka un papīra izstrādājumu ražošana (īpaši koka daudzstāvu ēku apbūvei), mašīnbūve un metālapstrāde, enerģijas ražošana un materiālu pārstrāde, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, elektrotehnikas un elektronikas ražošana, uzglabāšanas un transporta palīgdarbības, pārtikas produktu un dzērienu ražošana. Industriālajās teritorijās tiks ieviesti industrijas viedie risinājumi, kā arī zaļināšanas, digitalizācijas un aprites ekonomikas principi.

Nozaru izvēlē tika ņemti vērā vairāki vērtēšanas kritēriji: šobrīd Valmierā vadošās nozares, Vidzemes viedo specializāciju nozares, nozares, kuru uzņēmumi ienākuši Valmierā vai izrādījuši interesi par atrašanos Valmierā, nozares ar augstāku atalgojumu, nozares, kurām Valmierā un Vidzemē tiek sagatavoti speciālisti, kā arī nozares, kurām Valmierā, Vidzemē, Latvijā un Dienvidigaunijā pieejami resursi un izejmateriāli. Tika definētas arī nozares, kurām dažādu iemeslu dēļ nevajadzētu atrasties pilsētā.

Industrijas vajadzībām atbilstošs izglītības programmu piedāvājums
Strauji attīstoties industriālajām teritorijām, strauji jāpieaug arī no jauna radīto darba vietu skaitam, turklāt noteiktās jomās un profesijās. Nozīmīgu pienesumu šī mērķa sasniegšanā sniedz esošo un jaunu izglītības programmu un izglītības piedāvājuma attīstīšana, pilsētā nodrošinot studējošo skaita un līdz ar to jaunu darbaroku skaita pieaugumu. Industriālo teritoriju attīstības koncepcijas aprēķini lēš, ka, salīdzinot ar esošo situāciju, augstākajā izglītībā studējošo skaitam jāpalielinās par gandrīz 50%, profesionālajā vidējā izglītībā par gandrīz 60%, un profesionālajā tālākizglītībā un  profesionālās pilnveides izglītībā par gandrīz 90%.

Papildus jau esošām izglītības programmām augstākās izglītības sektorā nepieciešams attīstīt jaunu, viedu materiālu zinātni un materiālu inženieriju, aprites ekonomikas un inženierijas jomu, mašīnbūvi, vides inženieriju, ilgtspējīgas ražošanas un ražošanas vadības inženieriju, kā arī ilgtspējīgas būvniecības inženieriju.

Profesionālās vidējās, tālākizglītības un pilnveides izglītības jomā papildus jau esošajām izglītības programmām nepieciešams attīstīt šādas nākotnē pieprasītas profesijas: materiālu ražošanas vadītājs un meistars, atjaunojamās enerģētikas tehniķis, gaļas un gaļas produktu ražošanas tehniķis, pārtikas pārstrādes strādnieks, ēku būvnieks, kokapstrādes strādnieks, pārstrādes rūpnīcu operators un iekārtu operators, automatizēto līniju operators, kraušanas iekārtu operators, mehāniķis, elektriķis, noliktavu darbinieks, saimniecības vadītājs, klientu apkalpošanas speciālists, iepirkumu speciālists, digitālā mārketinga un jauno mediju speciālists.

Nozīmīgākie partneri izglītības jomā pilsētā ir Vidzemes Augstskola, Valmieras tehnikums un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola. Sadarbība attīstāma arī ar citām izglītības iestādēm Vidzemē, Latvijā un ārvalstīs.

Valmieras priekšrocības
Kā viena no Valmieras galvenajām un unikālajām priekšrocībām definēta stikla šķiedras produkcijas ražošana pilsētā, kas paver plašas attīstības iespējas citām nozarēm, piemēram, būvniecībai, kompozītmateriālu ražošanai un citām, kas izmanto stikla šķiedras diegu un produktus. Uzņēmumi ļoti augstu vērtē arī pašvaldības īres namu programmu, pašvaldības inovāciju atbalsta programmu un Financial Times piešķirto augsto reitingu Eiropā par investīciju piesaistes stratēģiju.

Valmieras priekšrocības ir arī tuvums diviem lieliem tirgiem (Eiropas Savienības un Krievijas), pieeja resursiem un izejmateriāliem, īpaši kokrūpniecībai, būvmateriālu un pārtikas ražošanai, pilsētas sakārtotā infrastruktūra, iespējas izmaksu samazināšanai un augstākai izmaksu efektivitātei, pieejamais atbalsts dažādu fondu finansējuma piesaistei uzņēmumiem, kā arī lieliskā investīciju vide (drošība, investīciju politika, ekonomikas izaugsme, zemie nodokļi un attieksme pret investoriem).

Dokumentā identificētas arī vairākas pilsētas nākotnes priekšrocības, kā arī nākotnē realizējami lieli projekti rūpniecības, izglītības un biznesa atbalsta jomā.

Industriālo teritoriju attīstīšana
Industriālo teritoriju attīstības koncepcija ietver plašu analīzi par alternatīvām industriālo teritoriju attīstīšanai, administrēšanai, apsaimniekošanai un biznesa pakalpojumu sniegšanai. Koncepcija nosaka arī veicamos darbus un pakalpojumus, kas industriālo teritoriju operatoram jāsniedz klientiem, un ietver rīcības plānu un finanšu plānu.

Starp pakalpojumiem ir infrastruktūras pakalpojumi (piemēram, nomnieku piesaiste, komunālie pakalpojumi, ēku kapitālie remonti, tehniskā uzturēšana, telpu pielāgošana, ēku un infrastruktūras tālāka izbūve u.c.), inovāciju pakalpojumi (pētniecības infrastruktūra, koprades infrastruktūra u.c.) un biznesa atbalsta pakalpojumi (finansējuma piesaiste, konsultācijas, tīklošanās, personāla piesaiste, grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi u.c.).

Pakāpeniski tiek uzsākta Valmieras industriālo teritoriju attīstības koncepcijas ieviešana, galvenokārt izmantojot projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” finansējumu un iestrādnes. Pilsētā sadarbībā ar Financial Times izstrādāta un ieviesta industriālo teritoriju datubāze INVESTINVALMIERA.EU, uzsākts darbs pie Rūpniecības un eksporta parka vizualizāciju izstrādes. Novembrī tiks sākta globāla investīciju piesaistes kampaņa. 2021. gada pavasarī tiks uzsākta digitālā mārketinga kampaņa.

Attīstot digitālo rīku INVESTINVALMIERA.EU, Valmieras Attīstības aģentūra aicina teritoriju, industriālu ēku un biroja ēku īpašniekus sazināties par sadarbību un iespējām izvietot datu bāzē savā īpašumā esošus objektus ārvalstu un nacionālo investīciju piesaistei. Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā: Uzņēmējdarbības projektu vadītāja Māra Rudīte, mobilais tālrunis +371 26454562, mara.rudite@valmiera.lv).

Foto: Agris Semēvics

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.