Paplašināts atbalsts inovācijas attīstībai un pētījumu rezultātu komercializācijai

Ministru kabineta šā gada 28. augusta sēdē apstiprināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi ES fondu atbalsta programmā “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”, kas paredz plašākas atbalsta iespējas gan uzņēmumiem, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas, gan pētniecības organizācijām, kas iesaistās pētījumu rezultātu komercializācijā, kā arī paplašinātas iespējas jaunuzņēmumu attīstībai Latvijā.

“Ciešākas sadarbības veidošana starp pētniecības sektoru un uzņēmējiem kopīgu inovācijas projektu īstenošanai ir būtisks virziens, kurā strādā Ekonomikas ministrija. Šī struktūrfondu programma ir atbalsts gan Latvijas zinātnisko institūciju rīcībā esošo pētniecisko izstrādņu komercializēšanai – pētījumu rezultātu pārvēršanai jaunos produktos un tehnoloģijās, gan uzņēmumiem sadarbības veidošanai ar pētniecības organizācijām u.c. ārpakalpojumu sniedzējiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei” norāda Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Līdz ar grozījumiem tiek paplašināts atbalsts pētījumu rezultātu komercializācijai – zinātniskajām institūcijām vienam tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisku darbību nesaistītam pētniecības projektam atbalsts būs pieejams līdz 600 000 EUR ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti līdz 90 %, ja projektam piemīt augsts komercializācijas potenciāls. Tāpat noteikts, ka turpmāk komercializācijas stratēģiju varēs izstrādāt gan ārpakalpojuma veidā, gan pētniecības organizācija saviem spēkiem, attiecinot darbaspēka izmaksas. Papildus tiek paredzēts jauns atbalsta pasākums, kas paredz, ka pētniecības organizācijas varēs pretendēt uz atsevišķu atbalstu intelektuālā īpašuma tiesību reģistrācijai vienam projektam līdz 25 000 eiro ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti līdz 90 %.

Inovāciju vaučeru plašākai izmantošanai paplašināts vaučeru atbalsta pakalpojuma atbalsta saņēmēju loks, ietverot tajā arī lielos uzņēmumus, palielināta maksimālā atbalsta intensitāte līdz 85% un esošās atbalstāmās darbības tiek papildinātas ar ārējā eksperta izvērtējumu par produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma attīstīšanas potenciālu, kā arī dizainera pakalpojumu jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādei. Vienlaikus paredzēts, ka turpmāk augsti kvalificētus darbiniekus varēs piesaistīt visi komersanti, tai skaitā jaunuzņēmumi. Tāpat līdz ar grozījumiem ieviests jauns t.s. “iepazīšanās vaučera” atbalsta pakalpojums, kas nepārsniegs 5 000 eiro – šo atbalstu piešķirs, ja komersants iepriekš nebūs saņēmis atbalstu sadarbībai ar pētniecības organizācijām. Mazajiem un vidējiem komersantiem atbalsta intensitāte 100% apmērā un lielajiem komersantiem 85% apmērā.

Vienlaikus grozījumi paredz ieviest jaunu atbalsta pakalpojumu, nodrošinot to uzņēmumu projektu finansēšanu, kas startējuši Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammā “Mazo un vidējo komersantu instruments” un šīs apakšprogrammas 1.fāzē saņēmuši Eiropas Komisijas (EK)  Izcilības sertifikātu (Seal of Excellence), bet ierobežoto līdzekļu dēļ EK tos nav finansējusi. Praksē tas nozīmē, ka uzņēmumi varēs pieteikties LIAA un iesniedzot attiecīgo Izcilības sertifikātu, saņemt līdzvērtīgu finansējuma apjomu, kādu tiem būtu piešķīrusi EK.

Kā zināms, atbalsta programmas „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” mērķis ir atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, kā arī sekmēt inovāciju ieviešanu, sniedzot tiem atbalstu tiem sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kuri tehnoloģiju pārneses ceļā attīsta jaunus vai būtiski uzlabotus produktus vai tehnoloģijas. Programmas ietvaros finansējums tiek novirzīts trim prioritārajiem virzieniem: zinātnisko ideju komercializācijai; uzņēmēju ideju komercializācijai  un atbalsts start-up uzņēmumiem.

Detalizēti ar  MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top