Nozaru dati 2017

Nozaru rādītāji Valmierā 2017. gadā

Nozare Apgrozījums EUR  2017 Darbinieki 2017 Peļņa EUR  2017 Uzņēmumu skaits nozarē 2017
Ķīmiskā un tekstila rūpniecība 123 475 310 1 230 8 626 203 3
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 94 471 086 489 3 348 072 50
Būvniecība 51 081 130 1 068 -1 416 085 92
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 45 166 566 179 1 056 680 39
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 41 998 932 981 239 598 102
Pārtikas produktu ražošana 33 870 360 220 -1 738 197 8
Mašīnbūve un metālapstrāde 18 663 861 400 1 308 861 13
Elektroenerģija, siltumapgāde, ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana 18 012 554 263 630 250 10
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts 16 680 670 187 -26 415 50
Veselība un sociālā aprūpe 15 868 074 786 949 247,00 28
Koksnes, koka un papīra izstrādājumi 12 389 397 268 252 968,00 22
Operācijas ar nekustamo īpašumu 11 515 197 365 1 130 665,00 85
Citi pakalpojumi 10 351 405 676 342 631,00 138
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 10 312 103 399 507 766,00 133
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 8 797 924 278 149 943,00 52
Transports un uzglabāšana 7 623 427 195 418 194,00 43
Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi 7 271 523 395 -203 896,00 33
Citu apstrādes rūpniecības produktu ražošana 2 885 453 71 13 240,00 25
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 1 022 579 38 78 475,00 3
Kopā: 531 457 551 8 488    15 668 200,00 929

 

Nozaru rādītāji Valmierā un reģionā 2017. gadā

Nozare Apgrozījums EUR  2017 Darbinieki 2017 Peļņa EUR  2017 Uzņēmumu skaits nozarē 2017
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 125 596 925 1 032 5 015 241 201
Ķīmiskā un tekstila rūpniecība 123 475 310 1 230 8 626 203 3
Būvniecība 71 180 838 1 417 -967 779 138
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 51 763 537 1 218 102 356 142
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 49 570 098 251 988 189 60
Pārtikas produktu ražošana 44 427 562 425 -1 742 033 20
Koksnes, koka un papīra izstrādājumi 27 741 604 576 673 563 46
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts 25 229 954 348 139 197 75
Mašīnbūve un metālapstrāde 21 670 702 485 1 430 409 23
Elektroenerģija, siltumapgāde, ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana 19 167 526 321 468 235 17
Veselība un sociālā aprūpe 16 246 825 812 967 505 34
Transports un uzglabāšana 16 219 265 576 1 045 911 73
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 15 966 237 290 957 300 10
Citi pakalpojumi 13 871 770 792 720 174 187
Operācijas ar nekustamo īpašumu 12 584 640 398 1 100 514 107
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 12 437 850 527 676 507 182
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 9 618 163 303 107 748 66
Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi 8 767 813 480 -355 236 50
Citu apstrādes rūpniecības produktu ražošana 7 070 838 184 -1 989 42
Kopā:  672 607 457 11 665 19 952 015 1 476

 

Nozaru rādītāji Valmierā, Beverīnas novadā, Burtnieku novadā un Kocēnu novadā

2017. gadā

Nozare Apgrozījums EUR 2017 Darbinieku skaits Peļņa EUR 2017 Uzņēmumu skaits nozarē
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 125 596 925 1 032 5 015 241 201
Beverīnas nov. 8086283 138 1373749 33
Burtnieku nov. 10586407 215 934595 61
Kocēnu nov. 12453149 190 -641175 57
Valmiera 94471086 489 3348072 50
Ķīmiskā un tekstila rūpniecība 123 475 310 1 230 8 626 203 3
Valmiera 123475310 1230 8626203 3
Būvniecība 71 180 838 1 417 -967 779 138
Beverīnas nov. 1637586 44 173215 11
Burtnieku nov. 15921811 224 371201 21
Kocēnu nov. 2540311 81 -96110 14
Valmiera 51081130 1068 -1416085 92
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 51 763 537 1 218 102 356 142
Beverīnas nov. 2751925 53 24747 8
Burtnieku nov. 4342982 131 -64540 20
Kocēnu nov. 2669698 53 -97449 12
Valmiera 41998932 981 239598 102
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 49 570 098 251 988 189 60
Beverīnas nov. 223278 8 7112 4
Burtnieku nov. 2585616 33 -106747 10
Kocēnu nov. 1594638 31 31144 7
Valmiera 45166566 179 1056680 39
Pārtikas produktu ražošana 44 427 562 425 -1 742 033 20
Beverīnas nov. 889426 29 95520 5
Burtnieku nov. 7189306 124 81736 4
Kocēnu nov. 2478470 52 -181092 3
Valmiera 33870360 220 -1738197 8
Koksnes, koka un papīra izstrādājumi 27 741 604 576 673 563 46
Beverīnas nov. 4845672 106 107059 6
Burtnieku nov. 833055 64 45552 9
Kocēnu nov. 9673480 138 267984 9
Valmiera 12389397 268 252968 22
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts 25 229 954 348 139 197 75
Beverīnas nov. 117568 6 -1575 4
Burtnieku nov. 2243980 45 107843 9
Kocēnu nov. 6187736 110 59344 12
Valmiera 16680670 187 -26415 50
Mašīnbūve un metālapstrāde 21 670 702 485 1 430 409 23
Beverīnas nov. 222886 13 22737 2
Burtnieku nov. 1306902 31 79887 4
Kocēnu nov. 1477053 41 18924 4
Valmiera 18663861 400 1308861 13
Elektroenerģija, siltumapgāde, ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana 19 167 526 321 468 235 17
Beverīnas nov. 18615 4 -5521 1
Burtnieku nov. 426175 27 -63069 2
Kocēnu nov. 710182 27 -93425 4
Valmiera 18012554 263 630250 10
Veselība un sociālā aprūpe 16 246 825 812 967 505 34
Beverīnas nov. 217769 18 -6774 3
Burtnieku nov. 88660 3 24846 1
Kocēnu nov. 72322 5 186 2
Valmiera 15868074 786 949247 28
Transports un uzglabāšana 16 219 265 576,00 1 045 911 73
Beverīnas nov. 144165 8 -21791 4
Burtnieku nov. 1931327 61 48346 15
Kocēnu nov. 6520346 312 601162 11
Valmiera 7623427 195 418194 43
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 15 966 237 290 957 300 10
Burtnieku nov. 7405810 126 238741 5
Kocēnu nov. 7537848 126 640084 2
Valmiera 1022579 38 78475 3
Citi pakalpojumi 13 871 770 792 720 174 187
Beverīnas nov. 364502 18 22163 11
Burtnieku nov. 2538643 68 368632 23
Kocēnu nov. 617220 30 -13252 15
Valmiera 10351405 676 342631 138
Operācijas ar nekustamo īpašumu 12 584 640 398,00 1 100 514 107
Beverīnas nov. 4844 1 62 1
Burtnieku nov. 511610 18 -48476 13
Kocēnu nov. 552989 14 18263 8
Valmiera 11515197 365 1130665 85
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 12 437 850 527 676 507 182
Beverīnas nov. 121269 8 37678 4
Burtnieku nov. 1538678 74 4958 23
Kocēnu nov. 465800 46 126105 22
Valmiera 10312103 399 507766 133
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 9 618 163 303 107 748 66
Beverīnas nov. 6001 1 684 2
Burtnieku nov. 766454 15 -36647 8
Kocēnu nov. 47784 9 -6232 4
Valmiera 8797924 278 149943 52
Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi 8 767 813 480 -355 236 50
Beverīnas nov. 138285 10 -49701 5
Burtnieku nov. 202857 16 -1972 3
Kocēnu nov. 1155148 59 -99667 9
Valmiera 7271523 395 -203896 33
Citu apstrādes rūpniecības produktu ražošana 7 070 838 184 -1 989 42
Beverīnas nov. 173879 11 19170 3
Burtnieku nov. 2351721 53 -4755 9
Kocēnu nov. 1659785 49 -29644 5
Valmiera 2885453 71 13240 25
Kopā:  672 607 457 11 665 19 952 015 1 476

 

Nozaru rādītāji Beverīnas novadā 2017. gadā

Beverīnas novads Apgrozījums EUR 2017 Peļņa EUR 2017 Darbinieki Uzņēmumu skaits nozarē
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 8 086 283 1 373 749 138 33
Koksnes, koka un papīra izstrādājumi 4 845 672 107 059 106 6
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 2 751 925 24 747 53 8
Būvniecība 1 637 586 173 215 44 11
Pārtikas produktu ražošana 889 426 95 520 29 5
Citi pakalpojumi 364 502 22 163 18 11
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 223 278 7 112 8 4
Mašīnbūve un metālapstrāde 222 886 22 737 13 2
Veselība un sociālā aprūpe 217 769 -6 774 18 3
Citu apstrādes rūpniecības produktu ražošana 173 879 19 170 11 3
Transports un uzglabāšana 144 165 -21 791 8 4
Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi 138 285 -49 701 10 5
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 121 269 37 678 8 4
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts 117 568 -1 575 6 4
Elektroenerģija, siltumapgāde, ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana 18 615 -5 521 4 1
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 6 001 684 1 2
Operācijas ar nekustamo īpašumu 4 844 62 1 1
Kopā: 19 963 953 1 798 534 476 107

Nozaru rādītāji Burtnieku novadā 2017. gadā

Burtnieku novads Apgrozījums EUR 2017 Peļņa EUR 2017 Darbinieki Uzņēmumu skaits nozarē
Būvniecība 15 921 811 371 201 224 21
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 10 586 407 934 595 215 61
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 7 405 810 238 741 126 5
Pārtikas produktu ražošana 7 189 306 81 736 124 4
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 4 342 982 -64 540 131 20
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 2 585 616 -106 747 33 10
Citi pakalpojumi 2 538 643 368 632 68 23
Citu apstrādes rūpniecības produktu ražošana 2 351 721 -4 755 53 9
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts 2 243 980 107 843 45 9
Transports un uzglabāšana 1 931 327 48 346 61 15
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 1 538 678 4 958 74 23
Mašīnbūve un metālapstrāde 1 306 902 79 887 31 4
Koksnes, koka un papīra izstrādājumi 833 055 45 552 64 9
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 766 454 -36 647 15 8
Operācijas ar nekustamo īpašumu 511 610 -48 476 18 13
Elektroenerģija, siltumapgāde, ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana 426 175 -63 069 27 2
Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi 202 857 -1 972 16 3
Veselība un sociālā aprūpe 88 660 24 846 3 1
Kopā:  62 771 994 1 980 131 1328 240

Nozaru rādītāji Kocēnu novadā 2017. gadā

Kocēnu novads Apgrozījums EUR 2017 Peļņa EUR 2017 Darbinieki Uzņēmumu skaits nozarē
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 12 453 149 -641 175 190 57
Koksnes, koka un papīra izstrādājumi 9 673 480 267 984 138 9
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 7 537 848 640 084 126 2
Transports un uzglabāšana 6 520 346 601 162 312 11
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts 6 187 736 59 344 110 12
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 2 669 698 -97 449 53 12
Būvniecība 2 540 311 -96 110 81 14
Pārtikas produktu ražošana 2 478 470 -181 092 52 3
Citu apstrādes rūpniecības produktu ražošana 1 659 785 -29 644 49 5
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 1 594 638 31 144 31 7
Mašīnbūve un metālapstrāde 1 477 053 18 924 41 4
Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi 1 155 148 -99 667 59 9
Elektroenerģija, siltumapgāde, ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana 710 182 -93 425 27 4
Citi pakalpojumi 617 220 -13 252 30 15
Operācijas ar nekustamo īpašumu 552 989 18 263 14 8
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 465 800 126 105 46 22
Veselība un sociālā aprūpe 72 322 186 5 2
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 47 784 -6 232 9 4
Kopā: 58 413 959 505 150 1373 200

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top