RADI PRIEKU

Projekta programma

Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra

Projekta numurs:

VP2021/1-78

Projekta budžets

9219,68 EUR

Ieviešanas periods

Ieviešanas periods

Projekta partneris

Valmieras koprades darbnīca DARE

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta vispārīgais mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un veicināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā. “RADI PRIEKU” ideja ir iesaistīt jauniešus koprades darbnīcas DARE kopienas veidošanā, sniedzot tiem iespēju lietderīgi pavadīt laiku interesantā, draudzīgā un iedvesmojošā vidē, mācīties veidot interpersonālas attiecības pēc apmēram gada mājsēdes, iepazīt dažādas tehniskas iekārtas, kā arī attīstīt iemaņas, prasmes un radošumu/ jaunrades vai izgudrotāja spējas. Nostabilizēt pārliecību par sevi, drosmi, uzņēmību un mērķtiecību, īstenot jaunas un neparastas idejas, kas vēlāk palīdzēs tiem labāk iekļauties darba tirgū.

 • jaunu prasmju un zināšanu apguve,
 • piederības sajūtas veicināšana,
 • dot iespēju jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, socializēties, iegūt un nostiprināt pārliecību par sevi, savām spējām un atrast jaunus draugus,
 • iedvesmot jauniešus, apzināties savus talantus un realizēt sevi radoši,
 • attīstīt talantus un hobijus,
 • iepazīt koprades darbnīcu DARE un dažādas neformālās izglītības metodes,
 • radīt un nostiprināt jauniešos piederības un vienotības sajūtu jaunajam Valmieras novadam,
 • sekmēt jauniešu aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā un veicināt to nodarbinātību.

Izaicinājumi, ko projekts risina:
Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. Daļa no tām:

 1. jaunieši iegūst tikai teorētisku izglītību un tiem trūkst praktisko nodarbību un prasmju;
 2. jaunieši vairs nejūtas piederīgi kādai kopienai;
 3. jauniešiem pietrūkst kvalitatīvas socializēšanās ar saviem vienaudžiem;
 4. jauniešiem trūkst motivācijas pilnvērtīgi pievērsties mācībām, uzlabot sekmes, daudziem ir zudusi ticība sev;
 5. jaunieši ir zaudējuši savas komunikācijas, sadarbības, iniciatīvas un citas iemaņas, kā arī to pašapziņa ir samazinājusies.

Projekta aktivitātes

“RADI PRIEKU’’ projekta ietvaros tiks organizētas 6 praktiskās meistarklases jauniešiem ar lielu pievienoto vērtību. Šo meistarklašu laikā 48 jauniešiem būs iespēja socializēties, pavadīt laiku pozitīvā gaisotnē, iesaistīties kopienas veidošanā, kā arī uzlabot gan savas praktiskās prasmes (veidojot pašu radītus produktus), gan arī to interpersonālās prasmes (komunikāciju, darbu komandā, problēmu risināšanu, radošumu utt.).

Projekta aktivitātes paredzētas ārpus formālās mācību vides, neformālā gaisotnē un izmantojot neformālās izglītības metodes un pieejas. Vēlamies identificēto mērķa grupu iepazīstināt ar Valmieras Koprades darbnīcu “Dare”. Tiks organizētas 6 meistarklases par 3 tēmām:

 1. Auduma maisiņu / t-kreklu apdruka termodrukas tehnoloģijā;
 2. Koka dizaina darbnīca lāzertehnoloģijā;
 3. Vides uzlīmju izgatavošanas darbnīca.

Mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuri dzīvo, mācās, studē vai strādā.

Vēlamies, caur tehniski – radošo procesu, pašiem veidojot un darot, ļaut jauniešiem apgūt gan radīšanas procesu kopumā, gan apieties un darboties ar iekārtām un programmām. Tas būs ploteris, termoprese, šujmašīna, lāzergriezējs, dažādi rokas instrumenti un datorprogrammēšana. Kopīga darbošanās vairos prieku un pozitīvās emocijas.

Projekta rezultāti

Projektā “RADI PRIEKU” plānojam iesaistīt 48 jauniešus no Valmieras novada un Valmieras pilsētas. Paredzam, ka iesaiste mūsu piedāvātajās projekta aktivitātēs palīdzēs ietekmēt un sasniegt sekojošos rezultātus:

 1. Jauniešiem ir paaugstinātas kompetences.
 2. Jauniešiem ir sekmēta kvalitatīva brīvā laika pavadīšana ārpusskolas aktivitātēs.
 3. Jauniešiem ir veicināta sagatavotība turpmākajām mācībām un darba tirgum.
 4. Jauniešiem ir veicināta piederības sajūta un pašapziņa.
 5. Jauniešiem ir mazināti psiho emocionālas veselības riski.

Kontaktpersona

Inna Purmale
+ 371 29459332, inna.purmale@valmiera.lv

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Scroll to Top