Radošā sociālā uzņēmējdarbība Baltijas jūras reģionā | Creative Social Entrepreneurship in the Baltic Sea Region

Projekta programma

Swedish Institute Baltic Sea Cooperation (Seed funding)

Projekta numurs

02979/2019

Ieviešanas periods

01.08.2019.-30.10.2021.

Projekta mērķis un uzdevumi

vispārējais projekta mērķis ir definēt kopīgas iespējas radošas sociālās uzņēmējdarbības atbalstam un pārrobežu sociālās tirdzniecības attīstīšanai starp partnervalstīm, uz kā pamata tiks izstrādāts jauns projekta pieteikums.

Izaicinājumi, ko projekts risina

Partnerības kopīgā interese ir veicināt radošās sociālās uzņēmējdarbības izaugsmi, kurā apvienojas tādas nozares kā radošā industrija un sociālā uzņēmējdarbība. Globālās tendences aizvien biežāk parāda radošās industrijas pieaugošo ietekmi uzņēmējdarbības attīstībā. Pieaugot bažām par sociālās iekļaušanas jautājumiem un nodarbinātības riska grupām, ir izveidojies jauns virziens – radošā sociālā uzņēmējdarbība. Radošais sociālais uzņēmums nozīmē tādas peļņas gūšanu, kas tiek reinvestēta sociālo uzņēmumu sektorā, kas savukārt dod labumu cilvēkiem un veicina dažādas sociālās aktivitātes. Visi trīs projekta partneri saskata lieliskas iespējas gan vispārējai izaugsmei, gan sociālo jautājumu risināšanai, veidojot noteiktu sistēmu radošās sociālās uzņēmējdarbības atbalstam.

Projekta aktivitātes un rezultāti

Īstemiņa mērķis

Rādītāji 

Sagaidāmais rezultāts 

Pārrobežu tirdzniecības modelis

Izstrādāts konceptuāls teorētiskais modelis

Jauns projekta pieteikums

Pieredzes apmaiņa – atbalsta instrumenti radošai sociālajai uzņēmējdarbībai

“Impact hub” centru darbība, konsultēšanas, inovāciju sistēmas (sociālajā jomā), labās prakses lokālā vidē, sociālās iekļaušanas metodes, finanšu instrumenti utml.

Jaunu sadarbību veidošana starp partnervalstīm – lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī, lai izstrādātu jaunu projekta pieteikumu. 

Atbalsta ekosistēma

Koncepcijas izstrāde 

Noderīgu radošās sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu kartēšana, kas iekļaujama jaunā projekta pieteikumā, un/vai var tikt izmantota pēc katra partnera ieskatiem.

Tiesiskais regulējums

Katras partnervalsts juridiskā ietvara salīdzināšana un saistīto izaicinājumu analīze sociālajā uzņēmējdarbībā.

Juridiskā ietvara izaicinājumu un problemātikas analīze, sniedzot priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem gan iesaistītajām pusēm, gan iekļaujot jaunajā projekta pieteikumā.

Valmieras Attīstības aģentūras loma projektā

Valmieras Attīstības aģentūra piedalās kā viens no sadarbības partneriem.
Šis projekts ir pirmā radošās sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva Latvijā, kas noteikti papildinās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas centienus attīstot un veicinot vispārējo sociālo uzņēmumu ekosistēmu Latvijā.

Kontaktpersona

Baiba Zvejniece,
baiba.zvejniece@valmiera.lv, t. +3712680520
https://si.se/en/

SI_inst