fbpx
Valmieras Attīstības aģentūra

COVID-19

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM

Valmieras Attīstības aģentūra un Valmieras pilsētas pašvaldība kopīgi strādā, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējiem Covid-19 apstākļos. Šeit vienkopus apkopota noderīga informācija un resursi, kā arī atrodama informācija par iespēju pieteikt pašvaldībai savu problēmu vai saņemt bezmaksas konsultācijas.

Valsts sniegtais atbalsts uzņēmējiem

Informācija par valsts atbalsta  programmām uzņēmējiem, kuru darbību negatīvi ietekmējis Covid-19

 

Informācija par Valsts ieņēmumu dienesta aktualitātēm, metodiskajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem, statisktu un atbalsta iespējām pieejama: https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

Konsultācijas

Konsultācijas par  ALTUM atbalsta iespējām – 26655309 | info@altum.lv | P-Pk: 9.00-18.00

Konsultācijas Valmierā – 25903119 | vidzeme@altum.lv | P-Pk: 8.30-17.00
Informācija par ALTUM sniegto atbalstu Covid-19 laikā pieejama: https://www.altum.lv/lv/

Kredītņēmējs var vienoties ar savu kredītiestādi par izmaiņām maksājumu grafikā.

Krīzes seku mazināšanai bankas izveidojušas risinājumus gan kredīta brīvdienu noteikšanai un pamatsummas atlikšanai, gan citu saistību atlikšanai uz laiku.

Rūpējoties par klientu un banku sektora darbinieku drošību, liela daļa banku pakalpojumu šobrīd pieejami attālināti.

Kontaktinformācijai banku mājaslapu adreses:

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) nodrošina atbalstu vairākās jomās:

 • Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem
 • Dīkstaves un algu subsīdiju atbalsts
 • Izņēmumi pašizolācijai
 • Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem

Uzzināt vairāk: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19

Starptautisko finanšu institūciju atbalsta pasākumi COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai.

Uzzināt vairāk:  

https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/starptautisko_finansu_instituciju_atbalsta_pasakumi_/

 • Lai vienotos par konkrēta ES fondu projekta ieviešanas riskiem, jāsazinās ar savu projekta vadītāju.
 • Aktuāla, uz visiem projektu īstenotājiem attiecināma informācija atrodama cfla.gov.lv | info@cfla.gov.lv | t. 66939777

Kur vērsties, ja Covid-19 krīzes situācijā nācies palikt bez darba?

 • Elektroniski pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA):

          –  Portālā latvija.lv > “Iesniegums iestādei”.

          –  NVA vakanču un CV portālā (cvvp.nva.gov.lv) > “Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklātāja statusam”.

Kontakinformācija: t. 80200206 | nva@nva.gov.lv | https://www.nva.gov.lv/

 • Par bezdarbnieka pabalsta jautājumiem vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Kontaktinformācija: t. 64507020 | konsultacijas@vsaa.gov.lv | https://www.vsaa.gov.lv/

Kur vērsties, ja strādājat Covid-19 krīzes skartajā nozarē?

 • Jāvēršas pie sava darba devēja.
 • Valsts maksās dīkstāves pabalstu 75% apmērā no atalgojuma, nosakot maksimālos izmaksas griestus 700 eiro.
 • VID pabalstu pārskaitīs uz darba ņēmēja kontu tikai par vienu darba vietu.

Kontaktinformācija: t. 67120000 | vid@vid.gov.lv | www.vid.gov.lv

Kur vērsties, ja saskaraties ar kredīta un/vai līzinga apmaksas problēmām?

 • Jāvēršas savā kredītiestādē (bankā).

Eiropas Komisija ir izstrādājusi un 2020.gada 19. martā apstiprinājusi Komisijas paziņojumu – Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā (Pagaidu regulējums). Šajā Pagaidu regulējumā ir ietverta informācija par komercdarbības atbalsta pasākumiem, kādi var tikt izstrādāti Covid-19 krīzes seku risināšanai, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107(3)(b) pantu.

Uzzināt vairāk:

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/valsts_atbalsts_un_covid19/

Valmieras pilsētas pašvaldības sniegtie atbalsta pasākumi uzņēmējiem

Valmieras pilsētas pašvaldība izstrādājusi vairākus atbalsta pasākumus pilsētas uzņēmējiem, lai mazinātu Covid-19 radītās sekas

Uzņēmēji savu problēmu aicināti pieteikt pašvaldībai, aizpildot īsu formu. Valmieras Attīstības aģentūra palīdzēs rast risinājumus gan vietējā, gan nepieciešamības gadījumā arī nacionālā līmenī, lai mazinātu Covid-19 radītās sekas uzņēmējdarbībai.

26. martā Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti lēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu visiem NĪN maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā esošajiem īpašumiem. Ja līdz lēmuma pieņemšanai maksājums nav veikts, 2020. gada 31. marta NĪN maksājuma termiņš tiek pārcelts uz 2020. gada 15. novembri. Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 15. novembrim par maksājumiem netiks aprēķināta kavējuma nauda.

Ja ārkārtas situācija ar Covid-19 izplatību tiks pagarināta, arī turpmāk var tikt izskatīti jautājumi par nākamo NĪN samaksas termiņu pārcelšanu.

Uzzināt vairāk:

https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/pasvaldibas_zinas/23069_valmieras_pilsetas_pasvaldiba_parcel_nin_samaksas_terminu_uz_15novembri/

Pašvaldības āra teritoriju izmantošanas paplašinātās iespējas sabiedriskajiem ēdinātājiem

Valmieras pilsētas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem ir iespēja pieteikties uz pašvaldības āra teritorijām par minimālo izmantošanas maksu, lai paplašinātu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas teritoriju. Lēmums par pašvaldības īpašumā esošo āra teritoriju attiecas uz uzņēmējiem, kuri ēdināšanas pakalpojumu sniedz Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Paplašinātajās teritorijās plānots izvietot tikai galdus un krēslus, kas ir viegli pārvietojami, kā arī brīvi stāvošas mobilas puķu kastes, saulessargus un citus labiekārtojuma elementus, kas ir viegli pārvietojami un kuru uzstādīšanai nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde. Maksa par konkrētajām zemes vienībām visiem ēdinātājiem tiek noteikta vienāda – minimālā valstī noteiktā – 28 eiro gadā, proporcionāli zemes vienības faktiski izmantoto mēnešu skaitam.

Visiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir ieinteresēti paplašināt āra ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības āra teritorijās, jāiesniedz rakstveida iesniegums Valmieras pilsētas pašvaldībā ar pieteikumu uz zemes vienībām, kurās plāno izveidot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas paplašinājumus. Piešķirot zemes vienības konkrētam pakalpojumu sniedzējam, tiek ņemts vērā attālums līdz darbības vietai, kurā tas jau sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus. Priekšroka tiks dota tam, kura darbības vieta atrodas tuvāk izvēlētajam zemes gabalam.

Nodevas atcelšana āra tirdzniecībai Valmieras pilsētā

Tāpat līdz 2020. gada 31. oktobrim tiek atcelta nodevas maksa ielu tirdzniecībai publiskās vietās. Vēl joprojām nepieciešams saskaņot ar pašvaldību plānoto ielu tirdzniecību, taču šajā sezonā par to netiks piemērots maksājums.

Atvieglota kārtība āra tirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauju saņemšanai un terašu saskaņošanai

Lai atbalstītu āra tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas darbu, Valmieras pilsētā atvieglota kārtība atļauju izsniegšanai ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem. Tāpat arī turpmāk vienkāršota sabiedrisko ēdinātāju āra terašu saskaņošanas kārtība, kas tagad tām ļauj darboties visu gadu, ja nepieciešams. Ja terase katru gadu tiek atvērta vienā un tajā pašā vietā un piesaistīta konkrētai ēdināšanas vietai, atļauja vairs nebūs jāsaskaņo katru gadu no jauna.

Uzzināt vairāk: 

https://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie_noteikumi/uznemejdarbiba/

Atbalstot vietējos uzņēmumus Valmieras pilsētas pašvaldība un Valmieras Attīstības aģentūra apkopojusi informāciju par pārtikas preču, ēdienu un medikamentu piegādēm Valmierā un apkārtējos novados.

Uzzināt vairāk:

https://developvalmiera.lv/piegades-valmiera/

Atbalstot vietējos mājražotājus, amatniekus un citus tirgotājus, kopš 2020. gada 18. jūnija Valmieras Hanzas laukumā atvērta ielu tirdzniecība, nodrošinot tirgošanās iespējas uzņēmējiem astoņos Hanzas namiņos. Sekojot līdzi Covid-19 izplatībai un ievērojot valstī noteiktās prasības, tirgošanās iespējas Hanzas laukumā var tikt nodrošinātas vairāk kā 50 tirgotājiem vienlaicīgi.

Uzzināt vairāk par tirgošanās un pieteikšanās kārtību Hanzas laukumā: https://developvalmiera.lv/hanzas-tirgus/

Pieteikšanās programmā noslēgusies.

Atbalsta programmas mērķis ir mazināt Covid-19 krīzes izraisīto negatīvo ietekmi uz MVU, veicināt nodarbinātību, kā arī atveseļot un spēcināt vietējo ekonomiku. Programma paredz atbalstīt aktivitātes un risinājumus, kas skar uzņēmuma produktu grozu, dažādus uzņēmuma iekšējos un ārējos procesus un darba metodes, mārketingu, tai skaitā izplatīšanas kanālus, tīklus un tirgus, dažādu jaunievedumu ieviešanu uzņēmumā, kā arī dažādus risinājumus, kas saistīti gan ar attālināto darbu un pakalpojumu sniegšanu, gan mobilajiem un tiešsaistes risinājumiem, digitalizāciju un citus.

Uzzināt vairāk:

https://developvalmiera.lv/mvu-stiprinasanas-atbalsta-programma/

Lai apzinātu Covid-19 radīto seku ietekmi uz Valmieras uzņēmējiem, Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru maijā, jūnijā, novembrī un decembrī organizēja vairākas tiešsaistes sazvanes ar visu nozaru uzņēmējiem, pārrunājot aktuālos jautājumus, kā arī informējot par pieejamām atbalsta programmām gan valstī, gan pašvaldībā.

Uzzināt vairāk: https://developvalmiera.lv/valmieras-uznemeji-aicinati-piedalities-tiessaistes-diskusija-par-atbalstu-un-sadarbibas-iespejam-arkartas-situacija/

Novembra / Decembra 2020 prezentācija: Lejupielādēt šeit

Programma atvērta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ja ārkārtas situācija ar Covid-19 izplatību tiks pagarināta, arī turpmāk var tikt izskatīta atbalsta programmas ieviešana.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

Vairāk uzziniet: https://likumi.lv/ta/id/303783-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-valmiera

Programma atvērta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ja ārkārtas situācija ar Covid-19 izplatību tiks pagarināta, arī turpmāk var tikt izskatīta atbalsta programmas ieviešana.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Vairāk uzziniet: https://likumi.lv/ta/id/316118-noteikumi-par-publiskas-personas-un-publiskas-personas-kontroletas-kapitalsabiedribas-mantas-nomas-maksas-atbrivojuma-vai-samaz…

Ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās Valmieras Attīstības aģentūra nodrošina konsultācijas Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu uzņēmējiem par jautājumiem, kas saistīti ar Covid-19 radīto situāciju.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties:

t. 26805200 | baiba.zvejniece@valmiera.lv |P-Pk. 9.00-17.00

Sniedzot atbalstu tūrisma nozarei, un, lai attīstītu esošos un izveidotu jaunus tūrisma piedāvājumus Igaunijas un Latvijas tūristu piesaistei Valmierā un apkārtējos novados, 27. un 28.jūnijā Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru, Valmieras Tūrisma informācijas centru, Vidzemes augstskolu un Vidzemes Olimpisko centru organizēja 24h hakatonu.

 

Uzzināt vairāk par hakatona norisi un rezultātiem:

https://developvalmiera.lv/valmieras-turisma-inovaciju-hakatons-kad-idejas-parversas-isteniba/

Citi noderīgi resursi uzņēmējiem

Labklājības Ministrija

Labklājības ministrijas mājaslapā atrodama visa informācija, kas saistīta ar COVID-19 izplatības ierobežošanu sabiedrībā, ieteikumi un norādījumi, kas jāņem vērā darba devēju un darba ņēmēju attiecībās, kā arī citām sabiedrības grupām.

Lasi vairāk šeit: 

 

Finanšu institūcija ALTUM | Valsts atbalsts

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsniedz Force Majeure izziņas

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības semināru kalendārs (t.sk. dažādi vebināri bez maksas)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Valsts kancelejas Informatīvā lapa par COVID-19 izplatību

Piesaki savu problēmu vai risinājumu un konsultējies

Konsultācijas:

Baiba Zvejniece

Uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja 

Mob.: +371 26805200

E-pasts: baiba.zvejniece@valmiera.lv

P. – Pk: 9.00-17.00

Problēmas/risinājuma pieteikums:

Uzņēmēj, ja Covid-19 situācijā radušās kādas problēmas vai izaicinājumi un nepieciešama palīdzība, aizpildi šo pieteikuma formu. Priecāsimies, ja Tev padomā būs jau iespējams risinājums, ko var realizēt pašvaldība vai VAA. 

*Obligāti aizpildāmie lauki

Aktuālākā informācija par Covid-19 norisi un novēršanas mehānismiem Latvijā

Veselības ministrijas mājaslapā atrodama Informācija par koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 uzliesmojumu, valdības rīkojumiem un ierobežojumiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, aktuālākā statistika un darbības slimības ierobežošanai.

Uzzināt vairāk: 

Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā publicēta aktuālā informācija un statistika par slimības uzliesomjumu Latvijā, norādes veselības nozares darbiniekiem, darba devējiem, ņēmējiem, ceļotājiem, saslimušajiem, sabiedriskā transporta organizatoriem, izglītības iestādēm, kā arī citām sabiedrības grupām un organizācijām. Mājaslapā atrodami arī informācija par pašu COVID-19 vīrusu un vizuālie materiāli tālākai komunikācijai darba devējiem un citiem interesentiem.

Uzzināt vairāk:

Valmieras Attīstības aģentūra